Bescherming van genetische gegevens

Bescherming van genetische gegevens

 

“24GENETICS, SL” (hierna 24Genetics) garandeert de bescherming van uw persoonlijke genetische gegevens, strikt onderworpen aan de bepalingen van wet 14/2007 van 3 juli 2007 betreffende biomedisch onderzoek en, daarnaast, aan de bepalingen van de organieke wet 15/1999, van 13 december 1999, over de bescherming van persoonsgegevens (voor meer informatie over ons algemene privacybeleid of de algemene bescherming van persoonsgegevens, raadpleeg het document dat wordt weergegeven op de website van 24Genetics: “ALGEMEEN PRIVACYBELEID”).

Nadat we deze fundamentele toezegging hebben gedaan, zullen we u in dit document informeren over de plaats waar uw DNA-analyse zal worden uitgevoerd (als u deze service hebt gecontracteerd), de identiteit van de personen die toegang hebben tot uw resultaten (indien aanwezig) of tot uw genetische gegevens (als u al rechtstreeks RAW-GEGEVENS hebt verstrekt met uw genetische gegevens), de bestemming van uw biologisch monster aan het einde van de analyse (indien aanwezig), de opslag van uw genetische gegevens en het gebruik van dergelijke gegevens, en de uitzonderlijke overdracht van uw genetische informatie aan uw biologische familieleden.

Door de diensten van 24Genetics te contracteren, begrijpen we dat u de voorwaarden met betrekking tot informatie over genetische gegevensbescherming hebt gelezen en begrepen, en dat u daarvoor toestemming hebt gegeven.

 

I. PLAATS VAN GENETISCHE ANALYSE (indien aanwezig)

In het geval van het contracteren van een dienst die genetische analyse omvat, zal dit worden uitgevoerd in een laboratorium in Denemarken, Smedeskovvej, n.º 38, Galten, 8464; de specifieke exoomanalyse zal worden uitgevoerd in een laboratorium in Lugo, c/ María Barbeito, nr. 61, PARQUE EMPRESARIAL AS GANDARAS; en ten slotte zal de eveneens specifieke genoomanalyse worden uitgevoerd in een laboratorium in Granada, Plaza Ciudad de los Cármenes, nr. 3-Bajo.

Alle drie zijn laboratoria verbonden aan 24Genetics en alle drie zijn het ook centra die aan alle kwaliteitseisen voldoen en hiervoor gekwalificeerd personeel hebben.

Deze laboratoria zullen uw monster niet doorzoeken op andere agentia, markers of andere biologische of chemische componenten dan uw DNA: zij zullen uw monster uitsluitend verwerken om uw genetische informatie te bepalen.

II. IDENTIFICATIE VAN DE PERSONEN DIE TOEGANG HEBBEN TOT UW RESULTATEN (IN HET GEVAL DAT U EEN DNA-ANALYSE HEBT AANGESLOTEN) OF TOT UW GENETISCHE GEGEVENS (IN HET GEVAL DAT U AL BIJ UW GENETISCHE GEGEVENS RAW GEGEVENS HEEFT VERSTREKT).

In het geval dat de gecontracteerde dienst een DNA-analyse betreft, kan het laboratorium uw identiteit of uw persoonlijke gegevens niet kennen, aangezien het biologische monster dat u voor de analyse wordt verstrekt, zal worden onderworpen aan een codificatie- of dissociatieproces: uw persoonlijke gegevens worden niet aan het monster gekoppeld, omdat de informatie die u identificeert, wordt vervangen of ontkoppeld door middel van een uniek barcodesysteem. Hierdoor kan alleen naar behoren geautoriseerd personeel van 24Genetics het speekselmonster en de daaruit afgeleide genetische informatie koppelen aan uw 24Genetics-klantaccount, zodat alleen dergelijk naar behoren geautoriseerd 24Genetics-personeel toegang heeft tot de relatie tussen uw biologische monster, uw DNA en informatie verkregen uit de verwerking ervan, en de code die in elk geval is toegewezen. En in ieder geval zal het personeel van 24Genetics dat bij de uitoefening van hun functie toegang krijgt tot uw genetische gegevens, onderworpen zijn aan een permanente geheimhoudingsplicht.

Dienovereenkomstig heeft alleen naar behoren geautoriseerd personeel van 24Genetics toegang tot uw persoonlijke gegevens en de resultaten van uw genetische tests. Dergelijke gegevens mogen alleen met uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming aan derden worden doorgegeven.

Dit laatste geldt ook in het geval dat de gecontracteerde dienst zich heeft beperkt tot het opstellen van een genetisch rapport over de door u verstrekte genetische gegevens.

 

III. BESTEMMING VAN HET BIOLOGISCH MONSTER AAN HET EINDE VAN DE ANALYSE (indien van toepassing)

In het geval dat u een dienst contracteert die genetische analyse omvat en daarom het door u verzenden van een biologisch monster, zal de bestemming van het monster aan het einde van de analyse de bewaring ervan zijn en onderdeel worden van de verzamelingen biologische monsters van 24Genetics, en dit om genetisch onderzoek uit te voeren, zowel onmiddellijk als daarna.

Het doel van dergelijk onderzoek is het bestuderen van genetische varianten die vatbaar kunnen zijn voor het ontstaan ​​van een ziekte of aandoening, de reactie van het individu op een specifieke behandeling, met als doel bij te dragen aan de verbetering van kennis, preventie en/of behandeling; evenals de specificatie (of de grotere nauwkeurigheid ervan) van de geografische gebieden waaruit het is afgeleid, de nutrigenetische analyse en de analyse van de sportcapaciteiten, onder meer met betrekking tot de metabole, spier- en cardiovasculaire profielen; en ook de studie van de eigenschappen van de huid en van de mogelijke voorwaarden van talent en persoonlijkheid, geassocieerd met genetica.

Dergelijk onderzoek zal u geen extra ongemak bezorgen.

Het onderzoek zal worden uitgevoerd door zowel eigen personeel van 24Genetics als door personeel van andere samenwerkende onderzoeksinstellingen, daartoe gemachtigd door 24Genetics.

U kunt uw toestemming voor de opslag en het gebruik van uw biologisch monster voor genetische onderzoeksdoeleinden (bijvoorbeeld om het monster te laten vernietigen of anonimiseren) op elk moment en zonder opgave van reden intrekken door contact op te nemen met: Verantwoordelijke voor de verzamelingen van 24Genetics, Paseo de la Castellana, nr. 95, 28e verdieping, Madrid, CP 28046, tlf. +34 910 059 099. Een dergelijke herroeping strekt zich niet uit tot gegevens die het resultaat zijn van reeds uitgevoerd onderzoek.

U hebt het recht om kennis te nemen van de genetische gegevens die zijn verkregen uit de analyse van de gedoneerde monsters.

Uw biologische monster wordt onderworpen aan een versleuteling- of disassociatieproces: uw persoonlijke gegevens worden niet aan het monster gekoppeld, omdat de informatie die u identificeert, wordt vervangen of ontkoppeld met behulp van een uniek barcodesysteem. Hierdoor kan alleen naar behoren geautoriseerd personeel van 24Genetics het speekselmonster en de daaruit afgeleide genetische informatie koppelen aan uw 24Genetics-klantaccount, zodat alleen dergelijk naar behoren geautoriseerd 24Genetics-personeel toegang heeft tot de relatie tussen uw biologische monster, uw DNA en informatie verkregen uit de verwerking ervan, en de code die in elk geval is toegewezen. En in ieder geval zal het personeel van 24Genetics dat bij de uitoefening van hun functie toegang krijgt tot uw persoonlijke en genetische gegevens, onderworpen zijn aan een permanente geheimhoudingsplicht. Dienovereenkomstig heeft alleen naar behoren geautoriseerd personeel van 24Genetics toegang tot uw persoonlijke gegevens en de resultaten van uw genetische tests. Dergelijke gegevens mogen alleen met uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming aan derden worden doorgegeven. Bovendien wordt de bescherming van uw persoonsgegevens en meer specifiek de bescherming van uw genetische gegevens beheerst door de bepalingen van de organieke wet 3/2018 van 5 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de waarborg van digitale rechten, en door Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de bescherming van persoonsgegevens.

Genetisch onderzoek op uw biologische monster kan informatie opleveren over uw gezondheid. In een dergelijk geval heeft u het recht om dergelijke informatie openbaar te maken onder de voorwaarden die u heeft gesteld, inclusief de weigering om enige informatie te ontvangen, in welk geval uw recht om u af te melden voor het ontvangen van dergelijke informatie, inclusief eventuele onverwachte ontdekkingen die kunnen worden gedaan en hun potentiële betekenis voor u, zullen strikt worden gerespecteerd.

Genetische informatie is generatie-informatie, in de zin dat het ons erfgoed onthult en wordt doorgegeven aan onze nakomelingen. Houd er dus rekening mee dat het in uw beste belang is om alle informatie die 24Genetics u verstrekt, door te geven aan uw biologische familieleden.

In het geval dat 24Genetics contact met u moet opnemen (voor het verzamelen van nieuwe gegevens, het verkrijgen van aanvullende monsters of voor andere doeleinden), zal 24Genetics de contactgegevens in onze database gebruiken.

De overdracht van monsters die u maakt is gratis en altruïstisch. U ontvangt dus geen enkele financiële vergoeding en heeft ook geen recht op eventuele commerciële voordelen die voortvloeien uit het uitgevoerde onderzoek.

 

IV. OPSLAG VAN UW GENETISCHE GEGEVENS EN GEBRUIK VAN DERGELIJKE GEGEVENS

1. Persoonlijke genetische gegevens worden naar behoren gecodeerd bewaard (zodanig dat ze niet door derden aan u kunnen worden gekoppeld, omdat de informatie die u identificeert is vervangen of ontkoppeld door middel van een code), gedurende een minimale periode van vijf jaar vanaf de datum waarop ze zijn verkregen (minimale bewaartermijn), waarna u kunt verzoeken om verwijdering ervan.

Als een dergelijk verzoek niet wordt gedaan, worden de gegevens bewaard, ook naar behoren gecodeerd, zolang als nodig is om uw gezondheid of die van aan u gelieerde derden te beschermen (maximale bewaartermijn).

In beide gevallen (maximale en minimale bewaartermijn) en mits uw uitdrukkelijke toestemming, kunnen uw gecodeerde genetische gegevens worden gebruikt voor onderzoeks- en onderwijsdoeleinden en kunnen de resultaten van het onderzoek ook worden gepubliceerd.

2. Buiten deze gevallen zal de genetische informatie die voortkomt uit de analyse van uw DNA door 24Genetics in haar database worden opgeslagen in geanonimiseerde vorm, dat wil zeggen zonder dat het mogelijk is u als bronsubject te identificeren (waardoor de genetische gegevens van de bronsubject, zodat deze niet in verband kunnen worden gebracht met laatstgenoemde, als geïdentificeerde of identificeerbare persoon), omdat de link met eventuele informatie die het subject identificeert, is vernietigd, of omdat een dergelijke associatie een onredelijke inspanning vergt, omdat de verband met enige informatie die het onderwerp identificeert is vernietigd, of omdat een dergelijke associatie een onredelijke inspanning vergt, begrepen als het gebruik van een onevenredige hoeveelheid tijd, kosten en arbeid), en dit, uitsluitend en uitsluitend, voor onderzoeks- en onderwijsdoeleinden, en om het onderwerp te zijn van publicaties van dezelfde aard.

Dergelijke geanonimiseerde gegevens kunnen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek of onderwijsdoeleinden, inclusief publicatie voor hetzelfde doel, hetzij door het eigen personeel van 24Genetics, hetzij door personeel dat is geautoriseerd door 24Genetics.

En evenzo kan 24Genetics onderzoekers of wetenschappelijke of educatieve organisaties toestaan ​​om, voor wetenschappelijk onderzoek of onderwijsdoeleinden, dergelijke eerder geanonimiseerde gegevens die zijn opgeslagen in zijn database te gebruiken, evenals om de resultaten van hun onderzoek te publiceren.

  0
  Winkelmand
  Uw winkelwagen is leeg
   Bereken Shipping
   Breng Coupon