24G-logo
0 0,00

Gebruiksvoorwaarden

WETTELIJKE VOORWAARDEN

VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE

1. ALGEMENE ASPECTEN.

1.1 Identificatiegegevens van de 'Information Society Service Provider' (24Genetics SL)

In overeenstemming met artikel 10 van Wet 34/2002, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, wordt u geïnformeerd dat 24Genetics SL – wiens commerciële naam van dit portaal 24Genetics.com is – (hierna “ 24Genetics.com ”), een bedrijf geregistreerd in het handelsregister van Madrid, met CIF B86093812, is de eigenaar van de activiteit die onder meer via de website wordt uitgevoerd https://www.24Genetics.com. Het hoofdkantoor van 24Genetics.com bevindt zich in de straat Juan Montalvo 17 in Madrid, Spanje en het commerciële adres bevindt zich in de Paseo de la Castellana 95 Plant 15A 28046 van Madrid. Als u contact met ons wilt opnemen, kunt u contact opnemen met het commerciële adres en via de e-mail: [e-mail beveiligd].

1.2 Aanvaarding en geldigheid van de Algemene Voorwaarden.

Zowel de navigatie als het gebruik en / of verwerving van een van de diensten die op deze website worden aangeboden, kennen u de toestand van de Gebruiker toe en impliceren uw volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van elk van de Algemene Voorwaarden (hierna de "Algemene voorwaarden") van kracht op het moment waarop u als Gebruiker (hierna de "Gebruiker") toegang hebt tot de pagina https://www.24Genetics.com (hierna "de webpagina" of gewoon "het web"). 24Genetics.com kan, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, deze Algemene Voorwaarden wijzigen door dergelijke wijzigingen op de Website te publiceren, zodat ze op elk moment bekend kunnen zijn bij Gebruikers, met behoud van het recht om eenzijdig te wijzigen, in op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, de presentatie, configuratie en inhoud van de webpagina, evenals de voorwaarden die nodig zijn voor het gebruik ervan. Daarom raadt 24Genetics.com de gebruiker aan om af te drukken of op te slaan en in elk geval de algemene voorwaarden te lezen telkens wanneer hij de webpagina bezoekt. Evenzo behoudt het zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de op de Website aangeboden diensten geheel of gedeeltelijk te onderbreken of te beëindigen.

2. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBPAGINA.

2.1 Gebruik van de webpagina.

De Gebruiker stemt ermee in om de website te gebruiken in overeenstemming met de wet, deze Voorwaarden, moraal en de algemeen aanvaarde goede gewoonten en de openbare orde, reageert tegen 24Genetics.com, of derden voor schade dat zou kunnen worden veroorzaakt als gevolg van de schending van deze verplichting. De gebruiker zal de website voor illegale doeleinden of effecten, in strijd met de bepalingen van deze niet gebruiken, schadelijk voor de rechten en belangen van andere algemene voorwaarden, of op enigerlei wijze schade, storing, overbelasting of aantasting van de website of de server waarop deze wordt gehost, of het normale gebruik of genot ervan te voorkomen. In de gevallen waarin dit noodzakelijk is voor het gebruik van een van de services op de webpagina, de introductie van een gebruikersnaam (hierna "login") en wachtwoord (hierna "wachtwoord" genoemd), zal de gebruiker verbindt zich ertoe om ijverig gebruik niet langer te maken aan derden ter beschikking uw login en wachtwoord en moet 24Genetics.com onverwijld in kennis, verlies, diefstal of andere omstandigheden die de geheimhouding van het kon hebben aangetast.

2.2 Verplichtingen van de gebruiker.

In het algemeen is de Gebruiker ermee akkoord om te voldoen aan deze voorwaarden en voldoen aan de speciale waarschuwingen of instructies daarin of op de website en altijd bevatte handelen volgens de wet, morele normen en eisen van de goede trouw, met behulp van de zorgvuldigheid afgestemd op de aard van de dienstverlening genoten door af te zien van het gebruik van de website op een manier die kunnen belemmeren, schade of afbreuk doen aan de normale werking, goederen of rechten 24Genetics.com, hun leveranciers, de rest van Gebruikers of, in het algemeen, van een derde partij. Specifiek, zonder daartoe te beperking van het waargenomen door de gebruiker in het algemeen overeenkomstig de vorige paragraaf verplichting mag de gebruiker het gebruik van de website en in diensten aan: (I) in het geval van registratie, wordt de gebruiker verplicht naar waarheid te verstrekken gegevens en bewaar ze bijgewerkt; (II) niet in te voeren, op te slaan of te verspreiden in of vanuit de website, alle informatie of materiaal dat lasterlijk, obsceen, bedreigend, xenofoob, aanzet tot geweld, discriminatie op grond van ras, geslacht, ideologie, religie of enige andere voorwaarde of sociale of persoonlijke omstandigheid (p. bv. voor de gezondheid), of op enige wijze nadelig is voor de moraal, de openbare orde, de grondrechten, de openbare vrijheden, eer, privacy of het imago van anderen en algemeen geldende voorschriften; (III) niet in te voeren, op te slaan of te verzenden via de website software, data, virus, code, hardware of telecommunicatieapparatuur of een ander instrument of elektronische of fysieke apparaat dat is waarschijnlijk de webpagina beschadigen, in een van de op de website aangeboden diensten, of een van de apparatuur, systemen of netwerken 24Genetics.com, elke gebruiker, 24Genetics.com providers of in het algemeen een derde partij, of anderszins in staat zijn om elke vorm van wijziging te veroorzaken of de normale werking daarvan te voorkomen; (IV) om goed de login en het paswoord dat wordt geleverd door 24Genetics.com aan gebruikers als id's en sleutels voor de toegang tot de op de website aangeboden diensten te bewaken, overeen te komen niet om het gebruik of de vergunning over te dragen derden toegang tot hen, houden onschadelijk en aannemend dat de gebruiker 24Genetics.com verantwoordelijkheid voor schade die voortvloeit uit misbruik van hen.

2.3 Disclaimer

24Genetics.com is alleen aansprakelijk voor eventuele schade die de gebruiker lijdt als gevolg van het gebruik van de website, wanneer de genoemde schade rechtstreeks aan hem is toe te rekenen. Wat betreft de informatie en inhoud die op de website of die kunnen worden benaderd na de daarin vastgestelde links 24Genetics.com garandeert niet op enigerlei wijze, of de toegang op een bepaald moment dergelijke informatie en inhoud of de juistheid of de werkelijke of bij te werken, of geschiktheid of geschiktheid voor doeleinden Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook die kunnen voortvloeien uit de transmissie, distributie, opslag, beschikbaarheid, receptie, het verkrijgen of openen van de inhoud die is opgenomen in de webpagina of diegene waartoe toegang wordt verkregen als gevolg van de daarin vastgelegde links. 24Genetics.com WIJST (en de gebruiker aanvaardt) van iedere aansprakelijkheid voor onjuist of onbevoegd login en wachtwoord gebruiken en het gebrek aan zorgvuldigheid bij het handhaven van Gebruiker geheim van hen. Evenzo 24Genetics.com doet afstand (en de gebruiker accepteert) vanaf aansprakelijkheid voor schade dan ook die kunnen ontstaan, zuiver en niet beperkt tot (i) de aanwezigheid van virussen of andere schadelijke elementen op de webpagina of webpagina's waartoe toegang kan worden verkregen via de links die zijn aangebracht in degene die wijzigingen in het computersysteem, elektronische documenten of bestanden van de gebruikers kan veroorzaken; (II) interferentie, weglatingen, onderbrekingen, gebreken en / of onderbrekingen in de werking van de elektronica of apparaten en computers van de gebruikers terug te voeren dan 24Genetics.com, die verhinderen of vertragen de levering van diensten of navigatie door het systeem en de webpagina; (III) vertragingen of blokkades tijdens het gebruik veroorzaakt door tekortkomingen of overbelastingen van het internet of andere elektronische systemen; (IV) die kan worden veroorzaakt door derden door onrechtmatige inbraken buiten de controle van de Website en die niet zijn toe te schrijven aan 24Genetics.com; (V) de verschillen in de informatie, documentatie en / of andere inhoud van de webpagina die kan bestaan ​​tussen de elektronische versie en de gedrukte versie; (VI) de onmogelijkheid van het verstrekken van de dienst of toegang toestaan ​​om redenen die niet toe te schrijven aan 24Genetics.com, als gevolg van de gebruiker, derden of overmacht. 24Genetics.com verantwoordelijkheid ten aanzien van schade, van welke aard dan ook die mogelijk geïnteresseerd zijn geheven belasting mag niet hoger zijn dan in ieder geval bij uitdrukkelijke overeenkomst tussen de partijen, het bedrag dat wordt bepaald in elk geval in de bijzondere omstandigheden van de dienst gekocht.

2.4 Gebruik van hyperlinks.

De internetgebruiker die wil links van hun eigen websites laten kennismaken met de website moet voldoen aan de hieronder vermelde zonder de onwetendheid van ze te vermijden verantwoordelijkheden uit hoofde van de Wet omstandigheden. De link zal alleen verbinding maken met de home page of Hoofdpagina van de webpagina maar u kunt deze op geen enkele manier reproduceren (inlinekoppelingen, kopie van teksten, grafische afbeeldingen, enz.). Het is in alle gevallen verboden zijn in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en van kracht te allen tijde vast te stellen frames van welke aard dan ook, dat de webpagina te betrekken of toestaan ​​dat de weergave van de inhoud via andere dan die van pagina internetadressen web en in elk geval, gezien in samenhang met de inhoud buiten de webpagina, zodat: (I) te produceren of kunnen produceren, fouten, verwarring of misleidende gebruikers over de werkelijke oorsprong van de dienst of inhoud; (II) veronderstel een handeling van vergelijking of oneerlijke imitatie; (III) dient om te profiteren van de reputatie van het merk en prestige van 24Genetics.com; of (IV) op een andere manier is verboden door de huidige wetgeving. Ze werden niet gemaakt van de pagina die de koppeling introduceert een valse, onnauwkeurige of onjuiste op 24Genetics.com, het management, medewerkers, klanten of de kwaliteit van de geleverde diensten. In geen geval zal worden uitgedrukt in de pagina waar de link 24Genetics.com heeft ingestemd met de opname van de link of anderszins sponsors, samen, controleert of houdt toezicht op de diensten van de verzender is gevestigd. Het is verboden om naam, afbeelding of gemengde of iedere andere onderscheidende kenmerken van 24Genetics.com gebruik in de pagina van de afzender, behalve voor zover wettelijk toegestaan ​​of uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van 24Genetics.com en indien toegestaan, in deze gevallen een directe link naar de webpagina op de manier die is vastgelegd in deze clausule. De pagina met de koppeling moet voldoen aan de wet en mag in geen geval worden bepaald of een link naar eigen content of aan derden die: (i) zijn onwettig of in strijd met de goede zeden en goede douane (pornografisch, gewelddadig, racistisch, enz.); (II) veroorzaakt of kan de gebruiker de valse indruk dat 24Genetics.com onderschrijft induceren, ondersteunt, hecht of op enigerlei wijze ondersteunt de ideeën, uitspraken of uitdrukkingen, legaal of illegaal, van de afzender; (III) zijn ongepast of niet relevant voor de activiteit van 24Genetics.com met aandacht voor de plaats, inhoud en het onderwerp van de website van de afzender. Op dezelfde manier zal de gebruiker niet worden opgenomen op de website elke hyperlink (hierna te noemen, "link") doorverwezen naar een webpagina met informatie of illegaal, in strijd met de goede zeden en goede douane algemeen aanvaarde inhoud, en de openbare orde.

2.5-beleid voor de bescherming van persoonlijke gegevens.

24Genetics.com erkent het belang van het gebied van de privacy van gebruikers te beschermen op de webpagina, waarvoor zij een beleid van bescherming van persoonlijke gegevens die u in uw kennis heeft ontwikkeld, dat zelf mailers en vrijwillig beslissen of om te voorzien in om 24Genetics.com de persoonlijke gegevens die u nodig heeft of te verkrijgen bij uw gebruik van deze website en / of de toepassing van een van de daarin aangeboden diensten. 24Genetics.com behoudt zich het recht voor om eenzijdig te wijzigen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, haar Beleid Bescherming Persoonsgegevens om te voldoen aan de huidige wetgeving te allen tijde. Om informatie te vragen of, in voorkomend geval, door te gaan met de aanschaf of verwerving van diensten die worden aangeboden, moeten gebruikers eerst zorgen voor bepaalde persoonsgegevens 24Genetics.com worden behandeld met het doel te voldoen aan de informatie te vragen, in voorkomend geval, het formaliseren van recruitment op afstand, beheren, beheren, uitlenen, uitbreiden, verbeteren en aanpassen van de aangeboden diensten op de website. Evenals, het realiseren van promotie- en reclameactiviteiten op alle mogelijke manieren, die van belang kunnen zijn. In overeenstemming met de organieke wet 15 / 1999 van 13 december Bescherming Persoonsgegevens (hierna "LOPD"), wordt de gebruiker recht op toegang, rectificatie, annulering en oppositie in overeenstemming met de regelgeving kracht hun persoonlijke gegevens zoals in de vorige paragrafen, en kunnen worden gericht daartoe door fotokopieën van ID, paspoort of gelijkwaardig, aan het contactadres geschetste identiteit. Belanghebbenden worden erop gewezen dat zij hun recht op toegang, rectificatie en annulering op het volgende adres kunnen uitoefenen: Paseo de la Castellana 95 Plant 15A 28046 van Madrid, Spanje, of op het e-mailadres [[e-mail beveiligd]] De gebruiker erkent uitdrukkelijk het opnemen van gegevens die zijn verzameld tijdens het surfen op de website, of door het invullen van welke vorm dan ook, met inbegrip van die welke voortvloeien uit de zakelijke relatie en / of de levering van diensten die in het bestand hierboven bedoelde . Aan de andere kant, in het geval van een huurovereenkomst / gebruik maken van de aangeboden via de webservices die de behandeling van bijzonder gevoelige data (gezondheid), de gebruiker uitdrukkelijk instemt met de verwerking van deze gegevens vereist door het personeel 24Genetics.com dat het zal worden gehouden onder de plicht van geheimhouding en vertrouwelijkheid in artikel 10 LOPD vastgelegd, het vaststellen van beveiligingsmaatregelen die in Koninklijk besluit 1720 / 2007 van 21 december goedkeuring van de verordeningen ter uitvoering van de LOPD ( hierna de "LOPD-verordening"). Tijdens het verzamelen van gegevens, en in elk deel van de website waar deze gegevens wordt gevraagd, zal de gebruiker worden geïnformeerd, hetzij door middel van een hyperlink, hetzij in de vorm zelf, de verplichte of niet-collectie dergelijke gegevens. 24Genetics.com verbindt zich ertoe om het gebruik van de gegevens in het bestand om de vertrouwelijkheid te respecteren en te gebruiken in overeenstemming met het doel van het bestand, en te voldoen aan zijn verplichting om het te houden en alle maatregelen om verandering te nemen ter voorkoming, verlies, behandeling of ongeoorloofde toegang, in overeenstemming met de LOPD-verordening en andere regelgeving die op enig moment van toepassing kan zijn. Ten slotte is in het geval van minderjarigen hun persoonlijke gegevens en de genetische informatie wordt ook vertrouwelijk gebruikt, waarbij voorrang wordt in ieder geval belang van het kind boven alle andere in overeenstemming met de bepalingen van de organieke wet 1 / 1996 van 15 januari , van wettelijke bescherming van minderjarigen.

2.6 Gebruik van cookies.

De website heeft "cookies" waarmee 24Genetics.com een ​​reeks gegevens van gebruikers kan verkrijgen. Wat zijn cookies? Cookies zijn tekstbestanden en nummers die kleine hoeveelheden informatie bevatten die kunnen worden verzonden naar het apparaat van de gebruiker (computer, smartphone, tablet ...) wanneer hij onze website bezoekt. Hoewel de cookies naar een apparaat worden verzonden, hebben ze geen toegang tot persoonlijke informatie of verzenden ze virussen, ze volgen alleen de navigatie op de webpagina. Als u onze website opnieuw bezoekt, worden deze cookies teruggestuurd naar onze website of naar een andere website die de cookie herkent, waardoor wij uw apparaat kunnen herkennen. Hoe gebruiken we cookies? Cookies zijn handig omdat ze u toelaten gemakkelijker tussen verschillende pagina's te navigeren, uw voorkeuren te onthouden en we gebruiken deze om uw online ervaring te verbeteren. We gebruiken momenteel sessiecookies, evenals technische, personalisatie-, analyse- en reclamecookies. Deze laatsten staan ​​het beheren van advertentieruimten op het web toe op basis van criteria zoals de inhoud of de frequentie van de advertenties. Geef ten slotte aan dat we Google Analytics gebruiken. Deze cookie wordt gebruikt om informatie te verzamelen over hoe onze website wordt gebruikt. We gebruiken de informatie om rapporten te compileren en als een hulpelement om de webpagina te verbeteren. Wij delen deze informatie niet met derden. De cookie verzamelt informatie anoniem, wat betekent dat deze niet kan worden teruggekoppeld naar de gebruiker. Het verzamelt gegevens zoals het aantal bezoekers dat onze website heeft gebruikt, waar de bezoekers van de pagina aankomen en welke pagina's ze hebben bezocht. Als u meer informatie wilt over Google Analytics, kunt u het online privacybeleid raadplegen. Hier vindt u informatie over privacy in Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=en&ref_topic=2790009 Sociale netwerkcookies? Aan de andere kant gebruiken de sociale netwerken waarmee 24Genetics.com op de website samenwerkt cookies in hun knoppen om te delen. 24Genetics.com heeft geen enkele interventie, controle of informatie over resultaten, het is de verantwoordelijkheid van elk sociaal netwerk. Wanneer de gebruiker zich aanmeldt met referenties van een sociaal netwerk, autoriseert hij het bijbehorende sociale netwerk om een ​​permanente cookie te behouden die zijn identiteit onthoudt en toegang garandeert totdat deze vervalt. De gebruiker kan de cookie verwijderen en de toegang intrekken door hun voorkeuren in het bijbehorende sociale netwerk bij te werken. 24Genetics.com raadt de gebruiker aan om de gebruiksvoorwaarden, het privacybeleid en de cookies van de gebruikte sociale netwerken te lezen. Hoe kan ik cookies uitschakelen? U kunt de optie kiezen dat uw computer een waarschuwing ontvangt telkens wanneer een cookie wordt verzonden, of u kunt ervoor kiezen om alle cookies te deactiveren. Om dit te doen, moet u naar het configuratiemenu van uw browser gaan (Internet Explorer, Firefox, Chrome ...). Elke browser is anders, dus we raden u aan om het Help-menu van uw browser te raadplegen om te weten hoe u uw cookies correct instelt. Maar onthoud dat het mogelijk is dat als u cookies deactiveert, u geen toegang hebt tot sommige functies die onze website efficiënter maken. Als u niet wilt dat de gegevens van uw bezoeken door Google Analytics worden gecommuniceerd, kunt u de Google Analytics-invoegtoepassing voor browsers uitschakelen. Hier kunt u meer informatie vinden over de installatie en het verwijderen van de vermelde aanvulling: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout De hierboven genoemde sites zijn geen 24Genetics.com-websites en wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

2.7 Intellectuele en industriële eigendom.

De inhoud van de webpagina (hierna de "inhoud") die, voor een zuiver enunciatief en niet-exclusief doel, teksten, foto's, grafische afbeeldingen, pictogrammen, software, links en andere audiovisuele inhoud omvat, evenals het grafische ontwerp en Broncodes zijn het intellectuele eigendom van 24Genetics.com, of derden die het hebben gebruikt voor 24Genetics.com. Deze inhoud wordt beschermd door nationale wetten en internationale verdragen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten die van toepassing zijn. Evenzo zijn alle handelsmerken, handelsnamen of onderscheidende tekens van welke aard dan ook die op de Website voorkomen eigendom van 24Genetics.com of van derden die in voorkomend geval 24Genetics.com hebben geautoriseerd voor opname en gebruik op de Website. . Alle industriële en intellectuele eigendomsrechten op deze website zijn wettelijk voorbehouden en toegang tot het product of het gebruik ervan door de gebruiker mag op geen enkele manier worden beschouwd als het verlenen van een licentie of gebruiksrecht op actief waarvan het eigendom of eigendom overeenkomt met 24Genetics.com of met derden. De volledige of gedeeltelijke reproductie op welke manier dan ook van de inhoud, handelsmerken, handelsnamen en onderscheidende tekens van welke aard dan ook die zijn opgenomen in de webpagina, evenals de verkoop, toewijzing, lease, distributie, openbare communicatie, transformatie of elk ander gebruik dat als u ze wilt geven, zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de corresponderende eigenaar, is het volledig verboden en zal civiel en, waar passend, strafrechtelijk vervolgd worden in overeenstemming met de toepasselijke nationale wetten en internationale verdragen.

3. VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN DIENSTEN AANGEBODEN OP DE PAGINA VAN HET WEB

3.1. Informatie voorafgaand aan het inhuren.

Deze algemene voorwaarden van het contract, samen met het document van "informed consent" en de specifieke voorwaarden die kunnen worden opgericht, uitdrukkelijk regelen de verhoudingen ontstaan ​​tussen 24Genetics.com en gebruikers die de diensten die worden aangeboden via de website aan te gaan. Wij informeren u dat de taal waarin het contract tussen 24Genetics.com en de klant in elk geval zal worden vervolmaakt, Spaans zal zijn. Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van de Spaanse rechtsorde: in 34 / 2002 Law Society Diensten Informatie en elektronische handel, 7 / 1998 Wet op de Algemene Voorwaarden van Contract Law 7 / 1996 van de Verordening inzake detailhandel, voorschriften met betrekking tot de verdediging van consumenten en gebruikers en het aantal wettelijke bepalingen dat van toepassing is. Het gebruik en / of de verwerving van een van de diensten aangeboden via de webpagina impliceert acceptatie als gebruiker, zonder enige vorm van voorbehoud, voor elke algemene voorwaarden, evenals voor de specifieke voorwaarden die, in uw zaak, regeer de acquisitie. In dit verband, gaat u ermee akkoord dat 24Genetics.com diensten worden beperkt door, met name, de volgende kwesties die voortvloeien uit genetisch onderzoek (i) de meeste genetisch onderzoek en de bevolking studies uitgevoerd bij blanke (wit); het is daarom mogelijk dat de interpretaties van 24Genetics.com niet geldig zijn in het geval dat de Gebruiker niet tot de bovengenoemde race behoort; (Ii) als een voortzetting van wat is vermeld in (i) voordat de ziekte gen relaties meestal zijn gebaseerd op etnische identiteit, en onderzoek richt zich op een beperkte populatie; Zo kan dit onderzoek de kennis van een specifieke populatie, maar niet een individueel lid en ook relaties zijn niet onderzocht in grote populaties, zodat ze niet geldig voor andere populaties kunnen bieden; en (iii) genetisch onderzoek vorderingen dagelijks derhalve de huidige kennis over de genetica van bepaalde ziekten of aandoeningen kunnen gedeeltelijk enkele en onnauwkeurig. Dus, als een voortzetting van het bovenstaande is de Gebruiker uitdrukkelijk instemt dat 24Genetics.com niet garanderen dat haar diensten (inclusief resultaten) vrij zijn van fouten, zijn 100% nauwkeurig, betrouwbaar en veilig, hebben temporele continuïteit of voldoen aan bepaalde verwachtingen deel van de gebruikers. 24Genetics.com informeert dat de procedures voor de verwerving van de diensten tot stand te brengen, zijn die in deze Algemene Voorwaarden en de specifieke beschreven op vertoning te worden gelegd tijdens de navigatie, zodat de gebruiker erkent en aanvaardt deze procedures als nodig om toegang te krijgen tot de diensten die op de webpagina worden aangeboden. Elke wijziging en / of correctie van de gegevens die door de Gebruikers tijdens de navigatie worden verstrekt, is mogelijk en moet worden uitgevoerd volgens de aanwijzingen op de webpagina. De services die op de webpagina worden aangeboden, samen met hun kenmerken en prijzen, worden weergegeven in de bijbehorende catalogus op het scherm. 24Genetics.com behoudt zich het recht voor op elk moment de diensten en, indien van toepassing, producten te bepalen die door de webpagina worden aangeboden en aan de gebruikers worden aangeboden. Zo 24Genetics.com kan op elk moment, het toevoegen van nieuwe diensten en / of producten die zijn opgenomen op de website, betekenis, tenzij anders is bepaald, die zal worden geregeld door de bepalingen van de Algemene Voorwaarden kracht op dat moment.  ZEER BELANGRIJK: DE GEBRUIKERS VAN DEZE WEBSITE MOETEN 18 JAAR OUD ZIJN, en zij moeten de instructies volgen die zijn opgenomen in de verschillende schermen van de webpagina om de gewenste aankoop te formaliseren. Evenzo kan de gebruiker toegang krijgen tot de webpagina maar mag hij geen enkele aankoop formaliseren in het geval dat hij / zij verblijft in een land of gebied waarvan de toepasselijke wetgeving hem verbiedt om de diensten van 24Genetics.com te contracteren. In dergelijke gevallen kan de beschikbaarheid van de webpagina niet in aanmerking als een aanbod door 24Genetics.com hun diensten aan mensen de toegang tot het web van deze landen of gebieden. In gevallen waarin 24Genetics.com diensten moeten worden gebruikt minderjarigen, zal u gevraagd worden om ofwel ouder of, indien van toepassing, wie van hen het ouderlijk gezag uit te oefenen, die de diensten in te huren. Bij afwezigheid van ouders is de eigenaar van de voogdij de enige die een contract kan afsluiten met 24Genetics.com. Voor verleende diensten 24Genetics.com zijn minderjarigen, die het ouderlijk gezag houden moet dat punt door telematica scheepvaart 24Genetics.com bewijzen gescande kopie van uw identiteitskaart en ID van het kind als het al dispusiese daarvan, en Familieboek. Falende ID gescande kopie van een paspoort of soortgelijke identiteit (zowel de ouder / ouderlijke en kind als het reeds over paspoort of gelijkwaardige identificatie) zijn aangebracht. Indien een aanvrager 24Genetics.com diensten voor lager uw tutor, moet je die status door telematica remissie gescande kopie van het vonnis of gerechtelijk bevel te bewijzen hem benoemen, samen met zijn ID en de ID van het kind, indien Ik had het al. Falende ID gescande kopie van het paspoort of gelijkwaardige identificatie (zowel promotor en kind als hij reeds over paspoort of gelijkwaardige identificatie) zijn aangebracht. 24Genetics.com op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de juistheid van de verklaringen van degenen die verklaren aan de houders van het ouderlijk gezag of voogdij van het kind voor wie een van de beschreven op de website diensten worden ingehuurd. 24Genetics.com is niet verantwoordelijk voor het verifiëren van de echtheid van de documentatie verstrekt door degenen die namens de minderjarige contracteren. 24Genetics.com onderhoudt alleen de communicatie met gebruikers van de wettelijke leeftijd.

3.2. Procedure van verwerving van diensten.

Voor het verwerven van de diensten van 24Genetics.com is de Gebruiker verplicht om het registratieformulier met de vereiste informatie in te vullen, de instructies op het scherm te volgen om de gewenste service te selecteren en nadat deze Algemene voorwaarden zijn geaccepteerd en de samenvatting van de aankoop waarbij de details van de service (s) die u wilt verwerven, gerelateerd is, geeft u de betalingsinformatie - afhankelijk van de betalingsmodaliteit die in elk geval bestaat. De informatie die door de gebruiker aan 24Genetics.com wordt verstrekt tijdens het contractproces moet volledig, waar en bijgewerkt zijn.

3.3. Bevestiging van de gekochte dienst en instructies voor het gebruik ervan.

Op het moment 24Genetics.com hebben bevestiging van de betaling door de gebruiker, binnen een termijn van 24 uur maximum, zal deze een e-mail bevestiging, waardoor wordt u geïnformeerd over de aankoop en De stappen die in elk geval moeten worden gevolgd, worden aangegeven. In het uitzonderlijke geval de koper niet de bevestigende e-mail binnen een termijn van 24 uur maximaal wilt ontvangen, moet u contact opnemen 24Genetics.com naar de impact op de e-mail te melden [e-mail beveiligd]. In ieder geval, bij het uitvoeren van de aankoop, moet de gebruiker de specifieke omstandigheden die te allen tijde beschikbaar op de website door middel waardoor de aankoop zal moeten accepteren. Ook, door de overname van 24Genetics.com elke dienst gaat u ermee akkoord en garandeert u dat: (i) dat mits het speeksel monster van de gebruiker of de persoon voor wie de dienst is gecontracteerd en hem niet toepassing van alle voorschriften die hem verbieden om het monster te verstrekken; (Ii) dat de gebruiker niet werkt of wordt in enig opzicht verband met verzekeraars, gezondheid of andere derde partijen die mogelijk een commercieel belang in de resultaten van de dienst een overeenkomst met 24Genetics.com; en (iii) niet 24Genetics.com dienst verwerven om door te verkopen, kopiëren, reproduceren of te exploiteren in de handel op enigerlei wijze, noch om te bekritiseren, beschadiging of het uitvoeren van elke handeling in strijd zijn met 24Genetics.com en activiteiten. De gebruiker is verantwoordelijk voor de juiste extractie van het monster volgens de instructies in de kit. In het geval dat niet in staat om voldoende DNA van onjuist monstername uittreksel is, moet de gebruiker de kosten van de kit, de scheepvaart te betalen en verwerken van een nieuw monster ter waarde van € 50 per deelnemer.

3.4. Prijs en betalingswijze.

De prijzen die van kracht zijn op het moment dat de aankoop wordt gedaan, zijn de prijzen die op het scherm verschijnen (in elk geval van toepassing zijnde belastingen inbegrepen), op de overzichtspagina, na het voltooien van de aankoop, behalve typografische fouten. Prijzen zijn inclusief BTW tenzij anders aangegeven. In het algemeen zullen alle belastingen, tarieven en/of heffingen die ontstaan ​​als gevolg van de verwerving van diensten, evenals alle andere kosten die daaruit kunnen voortvloeien, door de Gebruiker worden betaald. Zodra de Gebruiker een dienst selecteert om deze te kopen, verschijnt het bedrag van die dienst in de beschrijving op het scherm, evenals, indien van toepassing, het overeenkomstige bedrag voor de verzendkosten. Aankopen, afhankelijk van de aan te kopen diensten, kunnen op een van de onderstaande manieren worden betaald: - Bankoverschrijving - PayPal-creditcard (Visa, Master Card of American Express): betaling van de prijs van de gekochte diensten en van de verzending kosten, die op het scherm verschijnen, kunnen worden gemaakt met een creditcard of bankpas. Als elektronisch betalingssysteem heeft 24Genetics.com een ​​elektronische betalingsgateway geïnstalleerd die het heeft gecontracteerd met PayPal, Inc. Alle gegevens die voor dit doel worden verstrekt, zijn gecodeerd om maximale veiligheid te garanderen. Ze worden gehost op een beveiligde server die is gecertificeerd volgens het SSL-protocol (Secure Sockets Layer). Dit protocol wordt universeel ondersteund door de belangrijkste browsers en garandeert de Gebruiker: (I) de identiteit van de ontvanger van hun gegevens (geen imitatie van de verkoper), (II) de vertrouwelijkheid van de door hem verstrekte informatie, en (III) de integriteit (niet-manipulatie) van de door hem verstrekte informatie. Evenzo verklaart 24Genetics.com dat het in geen geval de gegevens opslaat die door de gebruikers via de betalingsgateway zijn verstrekt, en dat ze alleen worden bewaard terwijl de aankoop is gedaan, de betaling is gedaan en totdat de periode is verstreken. verstreken van intrekking. Om creditcardbezitters meer veiligheid te bieden, is op hun kaarten een driecijferig nummer opgenomen dat dient als identificatiecode om de fysieke aanwezigheid van de kaart tijdens internettransacties te verifiëren. Dit driecijferige nummer staat op de achterkant van uw kaart (in het handtekeninggebied), direct na het kaartnummer. Om frauduleuze transacties met creditcards te voorkomen, zullen deze controlecijfers worden gevraagd om de operatie te valideren.

3.5. Intrekking van bestellingen.

Het retourbeleid van 24Genetics.com is als volgt: Het terug te geven bedrag is onderhevig aan de volgende voorwaarden: - Het bedrag van uw aankoop wordt terugbetaald met een boete van 125 €. - Als u het monster al naar ons laboratorium hebt gestuurd, kunt u niet doorgaan met de terugbetaling van het uitbetaalde bedrag. Als de Koper uitzonderlijk problemen had met betrekking tot de bestelling, neem dan contact op met 24Genetics.com om het zo snel mogelijk op te lossen door een e-mail te sturen naar het volgende adres [e-mail beveiligd] of toegang tot het retourformulier op het web.

3.6. Communicatie tussen de partijen - Klantenservice.

Voor de doeleinden van deze Algemene Voorwaarden en voor elke communicatie die nodig is tussen 24Genetics.com en de Gebruiker, moeten zij per e-mail contact opnemen met de Klantenservice (een bericht verzonden naar het volgende adres: [e-mail beveiligd]) Of door te schrijven naar de afdeling Customer Service: BTL Paseo de la Castellana 95 Plant 15A, Madrid, 28046, Spanje 24Genetics.com mededelingen aan de gebruiker zal worden gemaakt op basis van de door hem in te schrijven data. De Gebruiker aanvaardt uitdrukkelijk alle communicatie met betrekking tot het gebruik van de Website, en / of de verwerving van diensten, het gebruik van niet-gecodeerde elektronische post als een geldige procedure voor het indienen van dergelijke communicatie. 24Genetics.com gebruiker vrijwaart van aansprakelijkheid voor onderschepping of toegang tot e-mails door onbevoegden, alsmede eventuele schade die de gebruiker kan optreden als gevolg van computervirussen, netwerkstoringen en vergelijkbare gevallen, tenzij die direct aan 24Genetics.com konden worden toegeschreven.

3.7. Gebruik en opslag.

De gebruiker aanvaardt dat 24Genetics.com praktijken en limieten vaststelt met betrekking tot het gebruik van haar diensten, waaronder, onder andere, het maximale aantal dagen dat de inhoud kan worden opgeslagen, de maximale schijfruimte die kan worden gebruikt voor het opslaan van de gegevens van haar account, of het maximale aantal keren dat de gebruiker in een bepaalde tijd toegang heeft. De Gebruiker aanvaardt dat 24Genetics.com deze algemene praktijken en limieten op elk moment naar eigen goeddunken kan wijzigen.

3.8. Onding.

Als een van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden volledig worden verklaard of gedeeltelijk ongeldig of ineffectief wegens overtreding van het toepasselijke recht, wordt zij geacht niet het blijven bestaan ​​van de Algemene Voorwaarden in al het andere, tenzij het een De clausule waarvan de geldigheid afhangt van de geldigheid van de algemene voorwaarden of de onderdrukking daarvan, bepaalt een significante vermindering van het evenwicht tussen de wederzijdse voordelen van de partijen. In dat geval zullen de Gebruiker en 24Genetics.com te goeder trouw onderhandelen over de vervanging van de / s-clausule (s) als ongeldig of niet-effectief en de maatregelen die het best bij het beoogde doel passen.

3.9. Oplossing van controverses. Wetgeving en toepasselijke jurisdictie.

In het geval dat een conflict of discrepantie ontstaat in de interpretatie of toepassing van deze contractuele voorwaarden, onderwerpen beide partijen zich uitdrukkelijk aan enige andere jurisdictie aan de Spaanse rechtbanken en tribunalen. Dit alles onverminderd de bevoegdheid van de Cliënt om naar de Consensus Arbitration Board te gaan van hun afbakening.

  0
  Winkelwagen
  Uw winkelwagen is leeg
   Bereken verzending
   Breng Coupon